Link do rekrutacji elektronicznej do Technikum nr 1

Link do rekrutacji elektronicznej do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

W razie problemów z rekrutacją elektroniczną poniżej tradycyjne podanie do pobrania i wysłania do szkoły e-mailem:

Pobierz podanie, wypełnij...


...i wyślij je e-mailem!

Plan naboru Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce na rok szkolny 2022/2023

Nabór na rok szkolny 2022/2023

Typ Szkoły (cykl nauczania) Profil kształcenia Symbol kierunku Specjalność
5-letnie Technikum
Technik mechanik 311504 operator obrabiarek skrawających (CNC)
Technik usług fryzjerskich 514105 kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca
Technik programista 351406 x
Technik informatyk 351203 x
Technik logistyk 333107 x
3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia Oddział wielozawodowy x x
2-letnia Branżowa Szkoła II stopnia Technik mechanik 311504 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Plakat i ulotka reklamowa

Praktyki zawodowe na Sycylii - 2021 rok

Praktyki zawodowe na Malcie - 2019 rok

Praktyki zawodowe na Malcie - 2018 rok

Praktyki zawodowe we Włoszech - 2018 rok

Nowoczesny sprzęt zakupiony na potrzeby nauki zawodu:

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH:

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas I technikum 5-letniego oraz klasy I branżowej szkoły I stopnia:
 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15:00
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 24 czerwca do 13 lipca 2022 roku do godz. 15:00
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 13 lipca 2022 roku
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 lipca 2022 roku o godz. 10:00
 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie - od 16 maja do 13 lipca 2022 roku
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - od 21 do 29 lipca 2022 roku do godz. 15:00
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 1 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00
II. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
 1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - max. 100 pkt
  (wyniki egzaminu ósmoklasisty są wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, zaś z języka obcego nowożytnego - są mnożone przez przelicznik 0,3. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki procentowe wynosi 100).
 2. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację - max. 72 pkt:
  • ocena celująca - 18 pkt
  • ocena bardzo dobra - 17 pkt
  • ocena dobra - 14 pkt
  • ocena dostateczna - 8 pkt
  • ocena dopuszczająca - 2 pkt

Punkty za oceny przyznawane są z czterech przedmiotów:
W Technikum:

 • dla zawodu technik mechanik: język polski, język obcy obowiązkowy, matematyka, technika
 • dla zawodu technik programista: język polski, język obcy obowiązkowy, matematyka, informatyka
 • dla zawodu technik informatyk: język polski, język obcy obowiązkowy, matematyka, informatyka
 • dla zawodu technik usług fryzjerskich: język polski, język obcy obowiązkowy, matematyka, biologia
 • dla zawodu technik logistyk: język polski, język obcy obowiązkowy, matematyka, geografia

W Branżowej Szkole I stopnia:

 • dla oddziału wieolozawodowego: język polski, język obcy obowiązkowy, matematyka, technika

3. Inne osiągnięcia ucznia - max. 28 pkt (za konkursy wymienione w podpunktach b-f - 18 max. pkt):

  • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt
   • tytułu laureata turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt
   • tytułu finalisty turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym - 4 pkt
   • krajowym - 3 pkt
   • wojewódzkim - 2 pkt
   • powiatowym - 1 pkt
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt
 • Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
  1. za ocenę celującą po 35 punktów
  2. za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów
  3. za ocenę dobrą po 25 punktów
  4. za ocenę dostateczną po 15 punktów
  5. za ocenę dopuszczającą po 10 punktów
 • Z języka obcego nowożytnego:
  1. za ocenę celującą - 30 punktów
  2. za ocenę bardzo dobrą - 25 punktów
  3. za ocenę dobrą - 20 punktów
  4. za ocenę dostateczną - 10 punktów
  5. za ocenę dopuszczającą - 5 punktów
 • Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.
 • O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole.
 • W sytuacji gdy liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby miejsc jaką dysponuje szkoła dyrektor może przyjąć wszystkich kandydatów bez przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, jeśli spełniają warunek braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 • W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego wybiera się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie kolidującymi z zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • wielodzietność rodziny kandydata(oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci),
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

III. Kandydat do szkoły składa następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem profilu lub zawodu
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie szkoły)