Historia

Historia powstania Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce

Historię szkoły opracował: mgr Sylwester Pakuła

Dekretem Ministra Oświaty w roku 1959 została otwarta Szkoła Rzemiosł Budowlanych w Sokółce. Organizację szkoły powierzono byłemu nauczycielowi Liceum Pedagogicznego w Sokółce panu Sergiuszowi Rebkowcowi. Brak własnego lokalu oraz brak chętnych do szkoły spowodował likwidację Liceum Pedagogicznego, uczniowie mogli kontynuować naukę w nowo powstałej Szkole Rzemiosł Budowlanych. Budynek po Liceum Pedagogicznym przekazano Szkole Podstawowej Nr 3, w wyniku czego zajęcia w Szkole Rzemiosł odbywały się po południu o godz. 1400, kiedy Szkoła Podstawowa Nr 3 kończyła pracę ze swoją młodzieżą. W roku 1959 dokonano naboru uczniów do dwóch klas pierwszych i zorganizowano dwie równoległe klasy drugie. Młodzież otrzymała zakwaterowanie w internacie Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce. W roku 1960 Szkoła Rzemiosł Budowlanych przeniosła się do starego budynku przy ulicy Ks. Ściegiennego 65, opuszczonego przez Liceum Ogólnokształcące w Sokółce. W roku szkolnym 1962/63 i 1963/64 w ramach praktyk budowlanych i zajęć pracowni murarskiej oraz umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym w Sokółce powstał budynek warsztatów szkolnych. W roku szkolnym 1981/82 rozpoczęło się przekształcanie szkoły z Technikum Budowlanego na Zespół Szkół Zawodowych. W szkole 480 uczniów zdobywało zawody w następujących specjalnościach: malarz, murarz, stolarz, ślusarz-spawacz, tokarz, elektromechanik, mechanik maszyn i urządzeń, mechanik maszyn rolniczych. Istniała również jedna klasa Technikum Budowlanego na podbudowie ZSZ. W 1984 roku powstało 4-letnie Liceum Mechaniczne, a w 1987 r. rozpoczęło działalność 5-letnie Technikum Drzewne. 29 maja 1991 roku szkole uroczyście nadano imię Elizy Orzeszkowej. Na placu szkolnym została zorganizowana msza święta i poświęcenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i zakłady pracy. Odbyło się pierwsze ślubowanie młodzieży na sztandar, odczytanie aktu nadania szkole imienia Elizy Orzeszkowej oraz wmurowanie tablicy.

W roku szkolnym 2000/2001 wszedł nowy kierunek kształcenia - Liceum Techniczne, który wygasł w roku szkolnym 2003/2004. W roku szkolnym 2002/2003, zgodnie z ideą reform w oświacie, rozpoczął się nowy okres w historii szkoły. Młodzież zaczęła kształcenie w trzyletnim liceum profilowanym w dwu profilach: leśnictwo i technologia drewna oraz zarządzanie informacją, a także w czteroletnim technikum w zawodach: krawiec, technik technologii drzewa i technik mechanik (od roku szkolnego 2003/2004 także w zawodzie technik ekonomista).

W roku szkolnym 2012/2013 w szkole rozpoczęli naukę uczniowie dwóch nowych zawodów: technik informatyk i technik usług fryzjerskich. W tym samym roku w wyniku reformy systemu oświaty wygasło też liceum profilowane zarządzanie informacją.

Ważniejsze daty z historii szkoły: