Ustaw jako stronę startową Jesteś      gościem na stronie

roku,"Tak, nic nie ma stałego na ziemi prócz tego, co człowiek posiada we własnej piersi i głowie: prócz wiedzy, która wskazuje drogi i uczy stąpać po nich, prócz pracy, która rozjaśnia samotność i odżegnywa nędzę, prócz doświadczenia, które naucza, i wysoko podniesionych uczuć, które od złego chronią".

Eliza Orzeszkowa

25 lipca 2018 r.

Projekt Erasmus+ przeszedł! Tym razem Malta!

Miło nam poinformować, że przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce wniosek pn. "Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro" (o łącznej wartości 99 000 Euro) został zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany podczas dwóch lat szkolnych: w listopadzie 2018 roku i w listopadzie 2019 roku.

W stażach zagranicznych, które odbędą się na Malcie, weźmie udział łącznie 36 uczniów z 3 profili zawodowych: technik informatyk, technik mechanik i technik usług fryzjerskich. Podczas zorganizowanych praktyk uczniowie wykorzystają dotychczas zdobytą wiedzę w trakcie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz nauczą się wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce, jak też wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego i wycieczkach po tej pięknej śródziemnomorskiej wyspie.

Rekrutacja do projektu rusza już na początku roku szkolnego we wrześniu 2018 roku, a preferowani będą uczniowie z najlepszymi wynikami nauczania z języka angielskiego i przedmiotów zawodowych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PROJEKTU "KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI"

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) w związku z realizacją przez Powiat Sokólski projektu pn. "KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI" i potrzebą spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ww. przepisów w załączeniu przesyłam treść klauzuli informacyjnej. Klauzula informacyjna dotyczy wszystkich osób, które przystąpiły do projektu lub wzięły udziału w realizacji projektu pn. "KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI".

  Do pobrania:

  Tekst klauzuli informacyjnej projektu "Kompetentni i Wykwalifikowani"

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce jest Dyrektor szkoły (dane kontaktowe: Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ulica Osiedle Zielone 1A);
  2. Pytania dotyczące celu, sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień można kierować do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: lech71125@wp.pl;
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów albo na podstawie udzielonej zgody;
  4. Dane osobowe:
   1. przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści;
   2. przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie oraz celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
   2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie administratora (na podstawie umów powierzenia);
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przetwarzane będą również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych (w tym do uzyskania kopii tych danych);
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy:
    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
    • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   5. prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
    • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora;
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
  8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Administrator danych osobowych


  17 maja 2018 r.

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

  Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie .pdf).

  Do pobrania:

  Ogłoszenie o konkursie w PPP w Dąbrowie Białostockiej

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce

  Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce (treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie .pdf).

  Do pobrania:

  Ogłoszenie o konkursie w SOSW w Sokółce


  21 kwietnia 2018 r.

  Good Game

  Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce: Patryk Panasiuk, Kamil Andronik, Cezary Bubieniec, Tomek Kuryło, Juliusz Woronowicz oraz Adam Kułakowski w dniu 21 kwietnia 2018 roku wzięli udział w ROKO Good Game oraz trzeciej edycji Warsaw Comic Con, które odbyły się w Nadarzynie k. Warszawy.

  Uczniowie mieli okazję zobaczyć na żywo rozgrywki Polskiej Ligii Esportowej, a także uczestniczyć w turniejach z cennymi nagrodami. Do dyspozycji zwiedzających było ponad 100 stanowisk do grania w Strefie Free2Play i Strefie Retro. W strefa VR uczestnicy mogli przetestować Virtuix Omni, platformę która zapewnia zarówno bezpieczeństwo gracza oraz pełną swobodę ruchu w promieniu 360 stopni, a przede wszystkim niezapomniane wrażenia. Uczniowie chętnie korzystali ze wszystkich dostępnych atrakcji.

  Bilet ROKO Good Game uprawniał uczestników do udziału w największym festiwalu popkultury w Polsce Warsaw Comic Conu, którego główną atrakcją były spotkania z gwiazdami filmów i seriali. Gośćmi tej edycji imprezy były m.in.: gwiazdy Gry o tron - Kerry Ingram, Kristian Nairn i Conan Stevens, czyli serialowi Shireen Baratheon, Hodor i Góra.

  Opiekunem uczniów był pan Lech Czarnowicz.

   18 kwietnia 2018 r.

   Kwietniowy apel

   18 kwietnia na górnym holu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce odbył się apel, podczas którego 10 osób otrzymało nagrody za najlepszą frekwencję za miesiąc marzec - bony do szkolnego sklepiku o wartości 10 zł. Wicedyrektor Lech Czarnowicz wręczył też dyplomy i puchary zwycięzcom Szkolnego Turnieju Siatkówki oraz podziękował uczniom i opiekunom za osiągnięcia i wkład w życie szkoły w marcu 2018 roku.

    17 kwietnia 2018 r.

    Fura, komóra, ale najważniejsza jest skóra!

    Mogły się o tym przekonać uczennice klasy I technikum fryzjerskiego o specjalizacji: kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca (Sylwia Bałakier, Roksana Błażuk, Gabriela Komła, Klaudia Łysik, Paulina Żukiewicz, Sandra Nazarczuk) oraz Joanna Bartulewicz z klasy II. Dziewczyny uczestniczyły zarówno w wykładzie, jak i warsztatach "Make up no make", przeprowadzonych w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. Podczas zajęć usystematyzowane zostały ogólnodostępne kosmetyki oraz poznały zasady wykonywania makijażu. Zapoznały się także z zasadami wykonywania demakijażu i przekonywaniem skóry do makijażu.

    Elwira Zabłocka

     16 kwietnia 2018 r.

     Szkolny Turniej Siatkówki

     W poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce odbył się Szkolny Turniej Siatkówki. Trwające cały dzień zmagania zakończyły się sukcesem najstarszych klas, gdyż I miejsce zajęła reprezentacja klasy IV Tfi, zaś druga była klasa IV Tm. Duże brawa należą się też w większości żeńskiej reprezentacji klasy III Tfi, która zajęła III miejsce.

     Turniej odbył się dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego: Jolanty Lech i Tomasza Potapczyka.

      13 kwietnia 2018 r.

      II Liga Siatkówki Chłopców

      W piątek, 13 kwietnia 2018 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce siatkarze Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce rozegrali piąty już turniej II Ligi Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Niestety, drużyna ZSZ nie zaprezentowała się tego dnia najlepiej, czego owocem były dwie porażki: 0:2 (21:25, 15:25) z ZSR Ostrożany i 1:2 (18:25, 25:13, 6:15) z ZSOiZ Ciechanowiec. Po "piątku 13-go" dorobek drużyny ZSZ to... 13 punktów;).

      Skład ZSZ:

      1 - Omar Szczęsnowicz (III Tfi), 2 - Kamil Wysocki (IV Tfi), 3 - Łukasz Szczęsnowicz (III wz), 4 - Patryk Olechno (II Tfi), 5 - Rafał Kozłowski (III Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (I Tm), 7 - Bartłomiej Łopatecki (IV Tfi), 10 - Damian Roszkowski (IV Tfi), 11 - Tomasz Paszko (II Tfi), 13 - Paweł Olechno (II Tm), 15 - Kacper Piekarski (II Tm).

      Trener: Grzegorz Zalewski.

      Tabela II Ligi po piątym terminie:

      Miejsce Drużyna Punkty Sety
      1 ZSOiZ Czyżew 21 16:5
      2 ZSOiZ Ciechanowiec 21 16:5
      3 ZST Suwałki 21 15:5
      4 ZS 1 Bielsk Podlaski 19 14:7
      5 ZSR Ostrożany 18 13:7
      6 ZS Wojewodzin 17 13:9
      7 ZSZ Sokółka 13 10:11
      8 I LO Augustów 9 10:13
      9 ZSZ Wysokie Mazowieckie 8 6:13
      10 ZS 4 Bielsk Podlaski 7 5:14
      11 ZS CKR Janów 4 4:17
      12 ZS Sokółka 2 2:18

      • - awans do I Ligi • - spadek do III Ligi

      Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...

       12 kwietnia 2018 r.

       III Powiatowy Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej

       12 kwietnia 2018 r. reprezentacja utalentowanych wokalnie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wzięła udział w III Powiatowym Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który stał się imprezą cykliczną w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce. Nasi uczniowie zaprezentowali piosenki "Orzeł biały" i "Niepodległa, niepokorna".

       Zespół tworzyli: Paulina Żukiewicz I TFI, Angelika Tober II TFI, Beata Borys III TFI, Paweł Olechno II TM, Mateusz Gajlewicz I TFI, Przemysław Krawiel II TFI i Maciej Kiemiesz z I TM.

       Uczniów do występu przygotowała pani Jolanta Siemieniako.

        7-8 kwietnia 2018 r.

        Charytatywny Bieg dla Dawida

        8 kwietnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wzięli udział razem z nauczycielami w Biegu Charytatywnym "Dla Dawida". W zależności od kondycji uczestniczyli w biegu krótkim (na 1800 metrów), marszu nordic walking oraz biegu głównym na pięć kilometrów.

        Organizatorami Biegu Charytatywnego byli: Starosta Sokólski Piotr Rećko, sołtys Igrył Bożena Galej oraz Stowarzyszenie "Towarzystwo Ziemia Sokólska" z udziałem Sokólskiej Grupy Biegowej. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli udało się zebrać 7098 zł.

        Dzień wcześniej uczennice ZSZ przygotowywały ciasta oraz babeczki, które wspólnie z Stara Kamionka Synergiczne, utworzyły "słodki stół".

        Opiekę nad uczniami sprawowali: Elwira Zabłocka oraz Tomasz Potapczyk.

        Dziękujemy za poświęcony czas, zapał i bezinteresowność.

         5-6 kwietnia 2018 r.

         Poznań Motor Show 2018

         W dniach 5-6 kwietnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wzięli udział w targach Poznań Motor Show 2018. Przedstawiciele klasy I technikum mechanicznego (Kacper Pawełko, Tomasz Wróblewski, Piotr Kozioł, Maciej Kiemiesz, Patryk Szumiński i Dawid Grynczel) mieli okazję uczestniczyć w największej imprezie w Polsce oraz czwartej w Europie, skierowanej do entuzjastów koni mechanicznych.

         Uczniowie mieli okazję zobaczyć ponad 60 motoryzacyjnych premier, samochodów koncepcyjnych oraz wizję motoryzacji według projektantów i inżynierów przyszłości. Przejście 15 pawilonów pełnych samochodów, motocykli, caravaningów i trucków, zajmowało trochę czasu. Liczne atrakcje: tory offroadowe, międzynarodowe zawody Stunt Wars Poland, strefa tuningu BlackzONE, Arena Videoblogerów motoryzacyjnych, spotkania z gwiazdami TVN Turbo czy Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników, nie pozwalały się nudzić.

         W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu zwiedzali Poznań.

         Opiekę nad uczniami sprawowali: Elwira Zabłocka oraz Sławomir Protasiewicz.

          4 kwietnia 2018 r.

          Warsztaty tworzenia pisanek

          Na początku było jajko... a potem pisanki. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach, podczas których powstawały piękne, kolorowe pisanki, czyli jajka ozdabiane metodą woskową (batikową). Zainteresowanie było bardzo duże, niestety nie było możliwości, aby wszyscy chętni mogli w nich uczestniczyć.

          Warsztaty poprowadziła pani Teresa Wyszyńska, w domu której tradycja ta jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Za pomocą pisaczka (patyczka z wbitą igłą) nakładała kolejne warstwy wosku, po których zanurzała jajko w barwnikach. Najważniejsze jest, aby zaczynać barwić jajko od kolorów najjaśniejszych a kończąc na najciemniejszych. Następnie jajko odkłada się do wyschnięcia i usuwa wosk, opalając lekko nad płomieniem świecy. Efektem takiej pracy są piękne, misterne, wielokolorowe pisanki.

          Chętni w ciągu 30 minut wykonywali jedno jako, tym bardziej jesteśmy pełni podziwu, że pani Teresa w tym roku wykonała ich aż 450.

          Niestety coraz mniej osób zna tą technikę i często ze zwykłej wygody sięga się po barwniki dostępne w sklepach. Brakuje chwili zadumy nad Męką Pańską, a czas w którym wykonywano pisanki właśnie temu służył.

          Serdecznie dziękuję pani Teresie oraz Danielowi, a także wszystkim dla których tradycja nie jest obojętna.

          Elwira Zabłocka


           27 marca 2018 r.

           II Liga Siatkówki Chłopców

           Po długiej przerwie w rozgrywkach, 27 marca 2018 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce siatkarze Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce rozegrali czwarty turniej II Ligi Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Drużyna ZSZ odniosła połowiczny sukces, ulegając w pierwszym meczu zespołowi ZS 1 Bielsk Podlaski 0:2 (21:25, 11:25), by w drugim spotkaniu wygrać z drużyną ZS 4 Bielsk Podlaski 2:0 (25:19, 25:20). Zespół z dorobkiem 12 punktów zajmuje bezpieczne miejsce w połowie tabeli.

           Skład ZSZ:

           1 - Omar Szczęsnowicz (III Tfi), 2 - Kamil Wysocki (IV Tfi), 3 - Łukasz Szczęsnowicz (III wz), 4 - Patryk Olechno (II Tfi), 5 - Rafał Kozłowski (III Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (I Tm), 7 - Bartłomiej Łopatecki (IV Tfi), 10 - Damian Roszkowski (IV Tfi), 11 - Tomasz Paszko (II Tfi).

           Trener: Grzegorz Zalewski.

           Tabela II Ligi po czwartym terminie:

           Miejsce Drużyna Punkty Sety
           1 ZS 1 Bielsk Podlaski 17 12:4
           2 ZSOiZ Czyżew 16 12:4
           3 ZSOiZ Ciechanowiec 16 12:4
           4 ZST Suwałki 11 8:4
           5 ZS Wojewodzin 14 11:7
           6 ZSR Ostrożany 12 9:7
           7 ZSZ Sokółka 12 9:7
           8 I LO Augustów 6 7:10
           9 ZSZ Wysokie Mazowieckie 6 4:10
           10 ZS 4 Bielsk Podlaski 6 4:10
           11 ZS CKR Janów 2 2:13
           12 ZS Sokółka 2 2:14

           • - awans do I Ligi • - spadek do III Ligi

           Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...

            Pisanki w Janowie

            27 marca w ZS CKR w Janowie odbyło się rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu "Pisanka", zorganizowanego w 3 kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W każdej kategorii były trzy miejsca i wyróżnienie.

            W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce: Maciej Kiemiesz - I Tm, Klaudia Łysik - I Tfi, Ewa Narel i Angelika Tober - obie z II Tfi.

            Jury wyróżniło pisankę wykonaną przez Maćka Kiemiesza.

            Maćkowi i dziewczynom gratulujemy zdolności, pomysłu i cierpliwości przy wykonaniu przepięknych ozdób wielkanocnych!

            Elwira Zabłocka, Izabela Garkowska

             26 marca 2018 r.

             Podpisanie umów z uczestnikami zajęć w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani"

             26 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Sokółce podpisano umowy z uczestnikami zajęć w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani".

             Z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce na zajęcia z języka angielskiego, warsztatów ITC, matematyki, biologii, organizacji procesów produkcji i języka rosyjskiego w branży mechanicznej oraz doradztwa zawodowego zakwalifikowało się 27 uczniów.

             Zajęcia rozpoczną się w kwietniu br.

             Izabela Garkowska

              24 marca 2018 r.

              I kolejka Powiatowej Ligi Siatkówki

              W hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce odbyła się 1. kolejka XIV Powiatowej Ligi Siatkówki o Puchar Starosty Sokólskiego. Do rywalizacji zgłosiło się ostatecznie 8 drużyn, a wśród nich oczywiście reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Start nie okazał się dla naszych siatkarzy udany, gdyż przegrali oba mecze po 0:2: z Tytanowymi Andrzejami i DBS.

              Skład ZSZ:

              1 - Omar Szczęsnowicz (III Tfi), 2 - Kamil Wysocki (IV Tfi), 3 - Łukasz Szczęsnowicz (III wz), 4 - Patryk Olechno (II Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (I Tm), 7 - Bartłomiej Łopatecki (IV Tfi), 10 - Damian Roszkowski (IV Tfi), 11 - Tomasz Paszko (II Tfi), 13 - Paweł Olechno (II Tm).

              Trener: Grzegorz Zalewski.

               22 marca 2018 r.

               GMO i czekolada...

               Uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce z klas II TFI (Ewa Narel, Angelika Tober, Joanna Bartulewicz, Wioleta Mozelewska) oraz I TFI (Klaudia Łysik) oraz nasz fotograf - Adrian Borkowski (I TFI) wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się, że GMO to nie tylko zagrożenia, ale także korzyści płynące z wykorzystania takich produktów. Niestety nie ma odpowiedniej ilości badań, w jaki sposób oddziałują one na organizm człowieka. A miłośnicy czekolady za każdym razem kiedy sięgają po jej kawałek, spożywają także GMO, ponieważ lecytyna sojowa wykorzystywana przy jej produkcji pochodzą od soi zmodyfikowanej genetycznie.

               Po wykładzie odbyły się warsztaty, w których można było stworzyć własne mydło, wykorzystując do tego zarówno barwniki, aromaty, jak i zioła. Zajęcia nie dość, że przyjemne, to i pożyteczne, bo uczniowie mieli także możliwość zbadania pH różnych substancji.

               Elwira Zabłocka

                21 marca 2018 r.

                Doradztwo zawodowe w klasach maturalnych

                21 marca pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce - p. Marta Szutko-Biernacka przeprowadziła w klasach IV Tm i IV Tfi zajęcia z doradztwa zawodowego. Uczniowie dowiedzieli się o możliwych drogach i ścieżkach kariery zawodowej, problemach na rynku pracy, zastanowili się chwilkę nad własnymi wyborami życiowymi.

                Życzę wszystkim uczniom kończącym szkołę - jak najwłaściwszych dróg, po których będą kroczyć; mądrości w podejmowaniu decyzji oraz zadowolenia i satysfakcji z powziętych działań.

                Izabela Garkowska

                 Wyjazd do teatru

                 Dzień wiosny uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce powitali wizytą w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, gdzie obejrzeli spektakl pt. "Balladyna". Tekst lektury był uczniom znany, ale współczesna interpretacja, nowoczesne rozwiązania sceniczne i gra aktorów podobały się naszym teatromanom.

                 Wyjazd zorganizowały panie Elwira Zabłocka i Jolanta Siemieniako, a w opiece nad uczniami pomagał także ksiądz Tomasz Łapiak.

                  18 marca 2018 r.

                  "Gramy dla Dawida"

                  W hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce odbył się charytatywny turniej piłki siatkowej "Gramy dla Dawida", w którym wzięło udział 12 drużyn. Wśród nich nie zabrakło również reprezentacji Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, która wprawdzie przegrała swoje obydwa mecze, lecz nie to się tego dnia liczyło. Podczas turnieju, zorganizowanego przez klub UKS Mikolo, zebrano blisko 2 tys. złotych...

                  Skład ZSZ:

                  2 - Kamil Wysocki (IV Tfi), 4 - Patryk Olechno (II Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (I Tm), 7 - Bartłomiej Łopatecki (IV Tfi), 10 - Damian Roszkowski (IV Tfi), 11 - Tomasz Paszko (II Tfi).

                  Turniej jako wolontariusz sędziował Grzegorz Zalewski.

                   15 marca 2018 r.

                   Przygotowania do kiermaszu

                   15 marca 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, należący do Młodzieżowej Rady Miejskiej - Ewa Narel (II Tf) i Omar Szczęsnowicz (III Ti) - spotkali się w świetlicy parafialnej Caritas na Osiedlu Zielonym, aby pomóc w przygotowaniu palm i innych dekoracji świątecznych na kiermasz parafialny, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę.

                   Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu akcjom charytatywnym i drugiemu człowiekowi.

                   Izabela Garkowska

                    14 marca 2018 r.

                    Marcowy apel

                    14 marca na górnym holu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce odbył się apel, podczas którego 14 osób otrzymało nagrody za najlepszą frekwencję za miesiąc luty - bony do szkolnego sklepiku o wartości 10 zł. Dyrektor Grzegorz Zalewski wręczył też dyplomy i nagrody zwycięzcom etapu szkolnego XIX Powiatowych Mistrzostw w Ortografii oraz podziękował uczniom i opiekunom za osiągnięcia i wkład w życie szkoły w lutym 2018 roku. Koordynatorzy projektu "Doświadczenie kluczem do sukcesu" - Aneta Tymińska i Lech Czarnowicz wręczyli uczestnikom wyjazdu do Włoch certyfikaty zaświadczające o odbytym stażu.

                     13 marca 2018 r.

                     Zbiórka dla Dawida

                     13 marca w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce odbyła się zbiórka pieniędzy na protezę ręki dla Dawida, ucznia ZSR w Sokółce, który w lipcu ubiegłego roku uległ poważnemu wypadkowi i stracił rękę. Proteza to szansa na normalne życie.

                     W akcję zaangażowała się cała społeczność szkolna oraz Wioleta Mozolewska (II Tf), Piotr Szoda i Tomasz Półjanowski (IV Tm) oraz Patryk Hukałowicz, Adam Żochowski i Maciej Kiemiesz (I Tm).

                     Pieczę nad akcją miały Panie: Elwira Zabłocka, Jolanta Siemieniako oraz Izabela Garkowska.

                      12 marca 2018 r.

                      Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Województwa w Tenisie Stołowym

                      12 marca 2018 roku w Suchowoli rozegrano Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym. W zawodach wystartowało ponad 100 zawodników i zawodniczek naszego województwa, w tym troje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce: Damian Roszkowski (IV Ti), Adam Nikołajuk (III Ti) i Klaudia Łysik (I Tf). Wszyscy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony pokazując dobrą technikę i wolę zwycięstwa. Wysokie III miejsce zajął Adam Nikołajuk, przegrywając jedynie jeden mecz z 5 toczonych tego dnia. Uzyskał jednocześnie prawo startu w finałach, które odbędą się w Łomży w dniu 23.03.2018 roku. Serdeczne gratulacje:)

                       9 marca 2018 r.

                       "Lokalnie znani - zwierzętom oddani"

                       Kolejna akcja, w której wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce - promowanie V edycji bazarku "Lokalnie znani - zwierzętom oddani". Nasi uczniowie (Kacper Pawełko, Piotr Kozioł, Kamil Kirpsza, Maciej Kiemiesz, Adrian Borkowski, Patryk Rafalczuk) poświecili w piątek - 9 marca, kilka godzin, aby promować wydarzenie mające wspomóc naszych braci mniejszych. Chłopcy z wielkim zaangażowaniem roznosili ulotki oraz rozmawiali z sokólskimi przedsiębiorcami oraz firmami, aby zachęcić ich do udziału w bazarku. Mogą oni zaproponować rzeczy lub usługi, które następnie zostaną zlicytowane, a uzyskane pieniądze wesprą funkcjonowanie naszego schroniska.

                       Uczniom serdecznie dziękuję, że są niezawodni i po raz kolejny wykazali się wielką empatią i chęcią pomocy.

                       Elwira Zabłocka

                        8 marca 2018 r.

                        Warsztaty dla małych i dużych

                        W czwartek na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce odbyły się warsztaty "Musujące kule do kąpieli". W zajęciach uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 2 "Zielony Zakątek" oraz uczniowie: Paulina Żukiewicz, Klaudia Łysik, Angelika Tober, Joanna Bartulewicz, Diana Sawko i Maciej Kiemiesz. Dzieci pod opieką starszych kolegów wykonały kule do kąpieli, które miały posłużyć jako prezenty z okazji Dnia Kobiet, dla mamy i babci.

                        Dzieci, korzystając z pomocy młodzieży, wykonywały kolejne elementy instrukcji, aby na koniec zapakować przygotowane prezenty. Przy produkcji wykorzystano zioła, naturalne olejki eteryczne oraz barwniki, a dzieci mogły samodzielnie wybrać z czego powstanie ich kula.

                        To były pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie warsztaty przygotowane przez naszą młodzież dla młodszych kolegów. Serdecznie dziękujemy za liczny udział w zajęciach i zapraszamy na kolejne.

                        Elwira Zabłocka

                         Dzień Kobiet i Mężczyzn

                         We czwartek 8 marca uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce jak co roku obchodzili Dzień Kobiet i Mężczyzn. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował żeńskim, a także męskim pracownikom szkoły słodkie upominki - "SUPER BABKI" dla Pań i "SUPER CIACHA" dla Panów, które wręczyły uczennice klasy III Tfi: Klaudia Biziuk, Magdalena Kunda i Klaudia Pawełko. Nie zabrakło też kwiatów, którymi płeć piękną obdarowywali zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.

                         Obchody święta koordynowały opiekunki Samorządu - Panie Renata Maliszewska i Elwira Zabłocka.

                          Wykład o bieżeństwie

                          8 marca 2018 roku Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce odwiedził pan Sergiusz Kryszeń, który wygłosił wykład o bieżeństwie zatytułowany "Bieżeństwo (uchodźstwo) 1914-1916". Pan Kryszeń sam jest potomkiem bieżeńców, którzy powrócili do Polski po I wojnie światowej. Swoje wspomnienia zawarł w artykule "Z Narewki na Syberię" zamieszczonym w książce "Jestem, bo wrócili" i na stronie internetowej projektu "Jestem, bo wrócili" - biezenstwo.cerkiew.pl.

                          Bieżeństwo było wydarzeniem z czasów I wojny światowej związanym ze zwycięstwami armii niemieckiej nad rosyjską. Kiedy Rosjanie zaczęli przegrywać i w związku z tym wycofywać się państwo rosyjskie uruchomiło machinę propagandową przedstawiając Niemców w jak najbardziej czarnych barwach. Mówiono, że wojska niemieckie będą mordowały mieszkańców, więc zachęcano do ucieczki przed nimi w głąb Rosji. Dodatkowo lęk ludności mógł być potęgowany przez informacje o rzezi około 1,5 miliona Ormian, jakiej dokonały wojska tureckie. Agresywnej propagandzie uległa część mieszkańców ówczesnej zachodniej części imperium rosyjskiego. Bieżeństwo objęło swoim zasięgiem ogółem do 3 milionów osób, z tego z guberni grodzieńskiej, obejmującej częściowo Podlasie uciekło około 800 tysięcy osób, w tym Józef Kryszeń, dziadek naszego prelegenta wraz z rodziną.

                          Pan Sergiusz Kryszeń w barwny sposób przedstawił losy swojej rodziny w czasie bieżeństwa ilustrując wykład dokumentami przedstawionymi w prezentacji wykorzystanej w jego trakcie.

                          Wykładu słuchali uczniowie klas I i IV Technikum Mechanicznego oraz nauczyciele naszej szkoły.

                          Link do artykułu pana Kryszenia "Z Narewki na Syberię"

                           XIX SZKOLNE DYKTANDO

                           Jak co roku w marcu uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych przystąpili do napisania Szkolnego Dyktanda z Języka Polskiego. Była to już XIX edycja tego konkursu. Przedstawiciele poszczególnych klas wyłonieni podczas wewnętrznych eliminacji napisali tekst dyktanda pt. "Superprzemiana". O zwycięstwie decydowała ilość błędów popełnionych przez piszącego - wygrali ci, którzy popełnili ich najmniej.

                           Komisja konkursowa, w skład której weszły nauczycielki języka polskiego, przyznała czołowe miejsca następującym osobom:

                           I miejsce oraz tytuł Mistrza Ortografii: Kamil Kirpsza (klasa I Tm),

                           II miejsce: Marcin Strzałkowski (klasa I Ti),

                           III miejsce: Angelika Tober (klasa II Tf),

                           IV miejsce: Przemysław Krawiel ( klasa II Ti).

                           Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody, wręczone na apelu w dniu 14 marca. Będą oni reprezentować szkołę w eliminacjach powiatowych Mistrzostw w Ortografii.

                           Serdecznie gratulujemy!

                           Organizatorami dyktanda były Panie: Iwona Mackiewicz-Kowalczuk i Anna Tolko.

                            Aktualności luty 2018 r.

                            Najlepiej oglądać w rozdzielczości co najmniej 1024x768 w przeglądarkach innych niż Internet Explorer.

                            Wykonanie i administracja: © Grzegorz Zalewski & Marek Mozyrski