Ustaw jako stronź startow± Jeste¶   go¶ciem na stronie

roku

Ogólne informacje o kierunkach kszta³cenia
w Zespole Szkó³ Zawodowych w Sokó³ce:

Technikum:


Technik informatyk

Technik mechanik

Technik us³ug fryzjerskichBranæowa Szko³a I stopnia:

¦lusarz

Oddzia³ wielozawodowy