Ustaw jako stronę startową Jesteś      gościem na stronie

roku,


Plan naboru Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce na rok szkolny 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nabór na rok szkolny 2019/2020
Typ Szkoły
(cykl nauczania)
Profil kształcenia (numer zawodu) Informacje o kierunkach
5-letnie Technikum Technik mechanik 311504
specjalność: operator obrabiarek skrawających (CNC)


Zobacz!!!
Technik usług fryzjerskich 514105
specjalność: kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca
Technik informatyk 351203
Technik logistyk 333107
3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia Oddział wielozawodowyPlakat i ulotka reklamowa
 

Filmik o Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce


Migawki filmowe z zajęć praktycznych i warsztatowych w naszej szkole
Technik Informatyk - zajęcia z diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej
Filmik z zajęć na Pracowniach Ćwiczeń Technicznych


KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
(PO SZKOLE PODSTAWOWEJ):

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas I technikum 5-letniego oraz klas I branżowej szkoły I stopnia: II. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
 1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - max. 100 pkt
  (wyniki egzaminu ósmoklasisty są wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, zaś z języka obcego nowożytnego - są mnożone przez przelicznik 0,3. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki procentow3 wynosi 100).
 2. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację - max. 72 pkt:
  • ocena celująca - 18 pkt
  • ocena bardzo dobra - 17 pkt
  • ocena dobra - 14 pkt
  • ocena dostateczna - 8 pkt
  • ocena dopuszczająca - 2 pkt

Punkty za oceny przyznawane są z czterech przedmiotów:
           W Technikum:

W Branżowej Szkole I stopnia:

3. Inne osiągnięcia ucznia - max. 28 pkt (za konkursy wymienione w podpunktach b-f - 18 max. pkt):

III. Kandydat do szkoły składa następujące dokumenty:

DOKUMENTY DO POBRANIA: