Ustaw jako stronę startową Jesteś      gościem na stronie

roku,Plan naboru Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce na rok szkolny 2016/2017

Nabór na rok szkolny 2016/2017
Typ Szkoły
(cykl nauczania)
Profil kształcenia (numer zawodu) Liczba oddziałów Liczba uczniów Informacje o kierunkach
4-letnie Technikum Technik mechanik 311504 1 24

Zobacz!!!
Technik budownictwa 311204 1 24
Technik usług fryzjerskich 514105 1 15
Technik informatyk 351203 15
3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oddział wielozawodowy 1 24
Ogółem 4 102  

  Plakat i ulotka reklamowa

Filmik o Zespole Szkół Zawodowych w SokółceMigawki filmowe z zajęć praktycznych i warsztatowych w naszej szkole
Technik Informatyk - zajęcia z diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej
Filmik z zajęć na Pracowniach Ćwiczeń Technicznych

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH:

I. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -  od 11 kwietnia do 24 czerwca 2016 r. do godz. 15.00,
  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego -  od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 12.00,
  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 29 czerwca 2016 r.
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 1 lipca 2016 r. o godz. 10.00,
  • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - od 4 lipca do 5 lipca 2016 r. do godz. 15.00,
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - od 6 lipca do 14 lipca 2016 r. do godz. 15.00,
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  od 15 lipca 2016 r. o godz. 12.00,
  • poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - 18 lipca 2016 r. o godz. 15.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA: